18 oktober 2007

Ska det vara straffbart att begå självmord?

Det finns många skäl till varför man inför en viss lagstiftning men grundläggande är att all lagstiftning syftar till att motverka beteenden som samhället anser vara felaktig. Ibland handlar det om att man vill hindra någon från att skada andra (mord, misshandel, trafikbrott), ibland om att hindra någon från att skada samhället (ekonomiska brott) och ibland handlar det om att hindra människor från att skada sig själva.

Varför ska det då vara straffbart att skada sig själv? Ett exempel är att innehav och användning av narkotika enbart för eget bruk är olagligt. I och för sig kan man funder apå om inte lagstiftningen även är till för att skydda samhällets ekonomiska intressen (vård av missbrukare är dyrt) och att skydda övriga samhällsmedborgare från våld under drogers inflytande, men den parallellen går att dra för nästan alla brott och företeelser där det kan vara olämpligt att skada sig själv.

Varför är då inte självmord straffbart? Man ska inte glömma att dom flesta självmordsförsöken faktiskt misslyckas. Dom flesta självmordsförsök stannar vid just ett försök och det är mycket ofta ett rop på hjälp, kanske pga psykiska problem eller någon form av missbruk. I det läget är det ju oerhört angeläget att få vård och hjälp men med tanke på psykvårdens förfall i Sverige är det inte enkelt att få åtkomst till den via de vanliga vårdvägarna och det är själva poängen med varför det skulle vara straffbart att begå självmord. Dels för att man själv då kan dömas att genomgå viss vård som drogavvänjning eller terapi samt för att samhället på det sättet blir tvunget att ställa upp med tillräckliga resurser för att tillgodose det behov som finns.

För inte vill väl samhället låta bli att verkställa ett utdömt straff?

Inga kommentarer: